SEGEM DENEME SORULARI

SEGEM DENEME SINAVI
1Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?
a) Çerçeve kanun niteliğindedir
b) Öncelikle ana ilkeler belirlenmiştir
c) Ayrıntı niteliğindeki düzenlemeler ikincil mevzuata bırakılmıştır
d) Hepsi
Doğru Yanıt D şıkkıdır.
2Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yalnızca asgari 5 milyon TL sermaye konulması gereklidir.
b) Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir.
c) Asgari sermayeye gerek yoktur, branş bazında sermaye konulması yeterlidir.
d) Kuruluş ön izni şartı kaldırıldığından sermaye konulmasına gerek yoktur.
Doğru Yanıt B şıkkıdır.
3Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?
a) Raporlu poliçe
b) Mutabakatlı poliçe
c) Ekspertizli poliçe
d) Tam poliçe
Doğru Yanıt B şıkkıdır.
4All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?
a) Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.
b) Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.
c) Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.
d) Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all‐risks sigortalarıdır.
Doğru Yanıt A şıkkıdır.
5Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?
a) Azami Teminat
b) Ek Teminat
c) Prim
d) Reasürans
Doğru Yanıt C şıkkıdır.
6Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?
a) Zeyilname
b) Teklif formu
c) Sigorta sertifikası
d) Hiçbiri
Doğru Yanıt A şıkkıdır.
7Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?
a) Hastalık/ Sağlık sigortası
b) Ferdi kaza sigortası
c) Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
d) Mal ve sorumluluk sigortaları
Doğru Yanıt D şıkkıdır.
8Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?
a) Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
b) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
c) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
d) Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
Doğru Yanıt C şıkkıdır.
9Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?
a) Sigortacılık sektöründe sendikasyon türü yapılanmalar yasaklanmıştır.
b) Sorumluluk sigortaları dışındaki sigortaların da zorunlu hale getirilebilmesine imkan tanınmıştır.
c) Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.
d) Acente ve eksperler için Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde mesleki örgütlenme öngörülmüştür.
Doğru Yanıt B şıkkıdır.
10Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?
a) İhtilafların hızlı çözümü için “Tahkim” sistemi öngörülmüştür.
b) Acenteler için mesleki örgütlenme getirilmiştir.
c) İdari ceza/ adli ceza ayrımına gidilmiştir.
d) Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.
Doğru Yanıt D şıkkıdır.
11Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?
a) Sigorta Tahkim Komisyonu
b) Sigortacılık Eğitim Merkezi
c) Sosyal güvenlik kurumları
d) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Doğru Yanıt C şıkkıdır.
12Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?
a) Mutabakatlı poliçe
b) Abonman poliçesi
c) Paket poliçe
d) Muafiyetli poliçe
Doğru Yanıt D şıkkıdır.
13Müşterek sebep nedir?
a) Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep
b) Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep
c) Olası sebepler
d) Sigortalanamayan riskler
Doğru Yanıt A şıkkıdır.
14Sigortacılıkla ilgili denetleme ve düzenleme yapma yetkisine sahip kamu otoritesi hangisidir?
Cvp : Hazine Müsteşarlığı
15Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?
a) Teknik Kâr/Zarar
b) Mali Kâr/Zarar
c) Yükümlülük Karşılama Yeterliliği/ Sermaye Yeterliliği
d) Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)
Doğru Yanıt C şıkkıdır.
16İlk ciddi anlamda sigortacılık faaliyeti hangi ülkede görülmüştür ?
a)Fransa
b) İngiltere
c) ABD
d) İtalya
Doğru Yanıt “C” şııkı olup ABD dir.
“7Bugünkü hayat sigortalarının baslangıcı sayılan ve insanların biraraya gelerek belirlenen bir süre icin ortaya bir para koyması , hayatta kalanların da paylaşmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir ?
Cvp : Tontin
Sovtaj nedir?
a) Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.
b) Hasarların ekonomik değeridir.
c) Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir.
d) Saklama payının ekonomik değeridir
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
18Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?
a) Tarım Sigortaları Havuzu
b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
c) Ziraat Bankası
d) DASK
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
19Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?
a) Acente
b) Broker
c) Prodüktör
d) Eksper
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
20Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) TRAMER
b) DASK
c) SEGEM
d) TARSİM
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
21Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?
a) Kiracı
b) İpotek ve rehin hakkı sahibi
c) İntifa hakkı sahibi
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
22Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?
a) Hasara katılım
b) Tazminat
c) Halefiyet
d) Yakın sebep
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
23Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?
a) Reasürans anlaşmaları yapmak
b) Çeşitli branşlarda üretim yapmak
c) Çok ortaklı şirkete dönüşmek
d) Sigortalıları ortak yapmak
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
24Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?
a) Riskin tesadüfi olması
b) Riskin ölçülebilir olması
c) Riskin yasal olması
d) Riskin ahlâka aykırı olması
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
25Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
e) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.
f) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
g) Sigorta poliçesinde güvence verilen azami teminat tutarı yazılıdır.
h) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
Doğru yanıt “H” şıkkıdır.
26Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?
a) Sigorta en önemli fon kaynaklarından birisidir
b) Sosyo‐ekonomik çöküntü ve kayıpları önler
c) Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sosyal güvenlik teminatı sunar
d) Uluslararası ilişkileri geliştirir
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
27Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?
a) Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta emniyet sağlamak
b) Kredi teminine yardım etmek
c) Sermaye oluşumuna katkıda bulunmak
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
28Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?
a) Riski büyütme
b) Sosyal dayanışma
c) Riski reddetme
d) Sigorta
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
29Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
c) TSRŞB
d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
30Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?
a) Levhaya kayıtlı tüm acenteler
b) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Seçim Usulüne göre il bazında seçilecek olan delegeler
c) TOBB Yönetim Kurulu
d) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
31Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?
a) 15
b) 20
c) 40
d) 50
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
32Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?
a) 3 sene
b) 2 sene
c) 1 sene
d) 6 ay
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
33Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Acentelerin faaliyet gösterecekleri başka bir adresteki şubeleri acente ile aynı unvanı taşımak zorundadır.
b) Acenteler, sigorta şirketlerine ve sözleşme yaptırmak isteyenlere yanıltıcı bilgi ve belge veremezler.
c) Acenteler, Levha kayıt numarasını içeren bir plakayı işyerlerinin giriş bölümünde ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır.
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
34Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?
a) 6 ay
b) 3 ay
c) 1 ay
d) 15 iş günü
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
35Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?
a) Lise veya dengi
b) 2 yıllık yüksek okul
c) 4 yıllık üniversite
d) Yüksek Lisans
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
36Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Teknik personel olmak için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekir.
b) Lise ve dengi okul mezunu olup, teknik personel olmak için diğer gerekli nitelikleri taşıyan, ancak deneyim şartı bulunmayanlar yardımcı teknik personel unvanı ile işe başlatılabilirler.
c) Teknik personelin poliçe satışı sırasında yapacakları tanıtımlarda ve bilgilendirme notlarında bağlı oldukları acentenin unvanını yazmaları gerekmektedir.
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
37Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?
a) 3 ay
b) 6 ay
c) 12 ay
d) 18 ay
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
38Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) TOBB
c) SEGEM
d) SİGORTA ACENTELER BİRLİĞİ
e) HEPSİ
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
39Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Müsteşarlık gerek görülen hallerde bu eğitimlerin yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir.
b) Teknik personel, tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurulacak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur.
c) Verilecek eğitimin Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır.
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
40Levha nedir?
a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge
b) Sigorta acentelerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile acenteler adına imza atmaya yetkili olanları gösterir belge
c) Müsteşarlıkça, Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı
d) Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışan acenteleri gösterir kayıt
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
41Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) UND
c) TOBB
d) TSRŞB
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
42Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bakanlar Kurulu
b) Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
43Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
a) Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
b) Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
c) Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
44Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) UNDP
c) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
455684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?
a) Kanuna göre yetkili olanlar dışında acentelik faaliyetinde bulunulması
b) Acentelik dışında başka bir ticari faaliyette bulunulması
c) TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıt olunmaması
d) Sigorta acenteliği yetkilerinin veya unvanlarının başka kişilere kullandırılması
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
46Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?
a) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
b) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliği
c) UNDP
d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
47Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?
a) Bankalar
b) Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar
c) Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler
d) Hepsi
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
48Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?
a) Sigorta eksperi
b) Sigorta müfettişi
c) Sigorta hakemi
d) Sigorta aracısı
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
49Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?
a) Net Prim
b) Brüt Prim
c) Risk Primi
d) Safi Primi
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
50Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?
a) Kısmi hasar
b) Mücbir sebep
c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
d) Müşterek sebep
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
51SORU: İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) DASK ihtiyari deprem sigortası düzenlemez.
b) İşyeri ile ilgili deprem güvencesi genellikle yangın poliçesine ek teminat olarak düzenlenir.
c) İnşaat ve montaj (EAR ve CAR) sigortalarına ek olarak da ihtiyari deprem sigortası yapılır.
d) İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
52Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?
a) Hayat
b) Sağlık
c) Ferdi Kaza
d) Yangın
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
53Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?
a) Paket poliçe
b) Mutabakatlı değer sigortası
c) Kâr kaybı sigortası
d) Müşterek sigorta
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
54Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?
a) Sigortalının riskini tanımladığı belgedir.
b) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.
c) Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir.
d) Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır.
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
55Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur.
b) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.
c) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.
d) Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
56Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?
a) Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
b) Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
d) Hiçbiri
Doğru Cevap C Şıkkıdır.
57Eksik sigorta nedir?
a) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.
b) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olmasıdır.
c) Sigorta poliçesinde eksik riskler var demektir.
d) Sigorta poliçesinin primi ödenmemiş demektir.
Doğru yanıt “A” şıkkıdır.
58Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?
a) Hasara katılım
b) Azami teminat
c) Hakların devri (rücu)
d) Hasara en yakın sebep
Doğru yanıt “C” şıkkıdır.
59Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.
b) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
c) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.
d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
Doğru yanıt “D” şıkkıdır.
60Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?
a) Excess of Loss, Sedan
b) Eksedan, Kotpar
c) Sedan, Plen
d) Stop Loss, Sedan
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.
61Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?
a) Her zaman sigorta ettirendir.
b) Lehine poliçe düzenlenen kişidir.
c) Her zaman sigortacıdır.
d) Her zaman sigortalıdır.
Doğru yanıt “B” şıkkıdır.

SEGEM DENEME SORULARI” hakkında 9 yorum

  1. sayın esra doğan 15 11 2014 dekı sıgortacılık sınavına gırecem size sorum bizim sınavlarda formullu sorular varmııı biz onlara tabımıyız cvbımı acıll vermenızı rıca ederım ıyı gunler

  2. sevgili esracığım kayıtla birlikte sınava gireceğimiz soruları sıstem üzerinde görmek mümkün deyilmi yada başka bir deyişle yabancı soruları sormak mantıklımı 3 sınavıma gireceğim sürekli bir veya 2 kiredi ile kaybediyorum iki defa ufak kredi ile kaybeden sadece bendeyil tüm arkadaşları yardımcı olup bunu ortadan kaldırmak mümkün deyilmı tşk ederim umarım ne demek istediğim,i anladınız

    • Segem sınavının sigortacılık alanındaki eğitim ve sınav faaliyetlerinin standartlarını oluşturarak sektörde nitelikli eleman istihdamını artırmak, sektörün hizmet kalitesini yükseltmek ve gelişimine katkıda bulunarak uluslararası düzeye getirmektir. Sizin söylediğiniz gibi bir sistem olursa sektör kalitesi bana göre stabil olarak kalır herhangi bir gelişme göstermez. Konu anlatımlı kitaplara çalışmanızı öneririm. İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir